Новини

Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я


А

Аблено дърво (от аблен) – вид дърво, чинар, явор
Агъл – кошара, в която се прибират овцете през зимата; къшла
Аджамия – неопитен, млад, глупав
Ае (хае), не хае – неиска да знае, не чува, не се интересува
Азнатарче – касиер
Айналия – хуба, красив, удобен
Али’с – истински
Амак (ахмак) – глупав, глупак
Армаган – подарък
Армасвам – годявам (по църковен ред)
Арманашко – годенишко
Аршин – мярка един лакът
Аспра – някогашна дребна монета на стойност 1/3 от парата (една пара е три аспри)
Атарджийкя (Хатърджийка) – отстъпчива, угодлива
Атър (Хатър) ми остана – стана ми мъчно за нещо. за някого
Ахмак (амак) – глупав, глупак
Аян (яан) – началник, управител

Б

Баг не баша
– не плаща данък за нещо
Бячия (бячийа, бачиа) –  оградено място в полето или планината, където се доят овцете и се преработва млякот; мандра
Беглеждии (бегликчии) – които събират данака беглик
Беглик – данък десятък, който се взема всяка година от стадата
Бегликчии (беглеждии ) – които събират данака беглик
Бекрия – пияница
Белопа’и – с бели опашки
Беши’к – люлка, дървена люлка
Билбил (билбюл) – славей
Бир – един
Бири – някой
Бобакево, бобакевско (бобакерно) платно – памучно платно
Богаси’я – вид плат
Бозгун – размирно, смутно
Брайно – братко
Братили – когато от едно семе (жито) израстнат няколко класа
Брица (бяла брица) – пролетна пшеница
Буавици, -чки (от бухави) – кичести, избуяли
Бугаси’я – червен памучен плат
Бура – бура, хала
Бурмалия (бурманлия) – направен на витло, като винт

В

Вакъл – черноок, черновежд
Вакъ’т – време, срок
Ва’ла – женски накит за глава; плат за връзка, за покривка
Валвара (ва’ла) – женски накит за глава, по някои места було
Валявица – тепавица
Ващам – влизам
Веза’че – връзвачи (на снопи)
Вергия (верига) – данък за имот, къща
Вергиджие (вергиджия) – събирач на данъка вергия
Виковита – гласовита
Витек (от ви’тяз, ви’тец, ви’так) – храбър човек, голям юнак, който надвива и на лмите
Воскумка – близка на кума
Врабчелия (врапчелия) – врабешко, врабче
Въртено – вретено
Вършеше – шиеше

начало ^

Г

Гари’я – ангария, принудителна работа без заплата
Гил бир – ела при мен, заедно
Гламница – възглавница
Глявно (глявна) – главня
Годи’ неволя – случайно
Гривици – извитък, букла, ламба на коса, паднала над очите или самите вежди извити
Грош – стара монета от 20 стотинки
Грсотат – тропат, прополят
Гръсници,-чки (от гръст) – лен, коноп
Гу’джи (гуджии) – без опашка или с къса опашка
Гърки’на – кълбо от конец за плетене на дантела
Гювезиени – тъмночервени
Гювезия – тъмночервена шарка
Гюлсам – с аромат на гюлова (розова) вода
Гюмюш – сребро, сребърно
Гяк (дяк) – дякон

начало ^

Д

Дава’ (от да’вия) –  иск, тъжба, съдебен процес
Далче – клонче
Да’ндесто (от тур. дандана – крясък) – вресливо, кресливо
Дарчин – канела, корица
Дащена – дъсчена
Денди’сува (от денди’сувам) – следя, опитвам
Дервен (от дервент) – тясно място между планини, клисура, устие, боаз
Дерменджия – воденичар
Джамове – стъкла
Джан – душа, Душо!
Джанфес – копринен плат, атлас
Джелепин (джелеп) -че – закупвач, търговец на добитък
Джепана (от джепане) – куршуми, патрони
Дилбер – хубав, гиздав, красив
Дилкя – камо ли, вече
Дойме – клупове, щитове на ключалка
Долами (долама) – връхна мъжка дреха
Допридо’к – преждата, определена за предене
Дукато – дуката, -и – една трета част от пара, аспра
Дулица – свинска зурла, муцуна
Дуня – дюла (дърво и плод)

начало ^

Е

Екин, -ете – посев, посевите
Ерил (от ярина) – вълна, получена при второ стригане на овце
Есап (хесап) – сметка

начало ^

Ж

Желкя (от желва) – костенурка

начало ^

З

Завал – болка, тежест, мъка
Зага’р – голямо ловджийско куче
Загра’да – зид, плет, заградено място
Закет (заке’) – женско горно елече със сърма
Занданево зърно – затворено зърно (на звънец)
Зарар – загуба
Згламница – възглавница
Здравица (здравице) – вино, наздравица
Зенгии – стремена на кон
Зо’лум (зулюм) – несправедливост, насилие, гнет, деспотизъм, грабеж
Зульи (от зуки) – тънки пръчковидни листа на тръстиково растение
Зундаджии (от зандан) – занданджии, тъмничари
Зуни’ца (зони’ца) – пояс

начало ^

И

Иверето (ивер, -ки) – късове, които се отделят от нещо, когато се сече
Изусни’х – между тях
Изфица – изцвили
Илен (от уилен) – угрижен, унил, мрачен
Имиш (от емиш) – овощия

начало ^

Й

Йотклопи (отклопи) – тоключи

начало ^

К

Каба’ – мек, дебел, пухкав
Каврак – копринена кърпа, червено було, което кумът мята на главата на булката
Каил (ставам каил) – приемам, съгласявам се
Калбур – решето, рехаво; рядка плетка
Камджии – камшици
Капи’и – врати, порти
Карсениче – кръщелниче
Касканджия (къскънджия) – ревнивец, завистник
Каскандисувам (съскъндисувам) – завиждам, ревнувам
Каурин – гяурин
Кафтан – вид дреха; антерия, сукман, сая
Качан (име) – Качан клисури (къчан)
Кеайя (кехая, кеая) – овчар който притежава стада
Кенар – край, ръб; кебе, къса черна аба с ресни по краищата, каквито носят дебраните арнауди
Кердосам, кердосвам – спечеля, добия; спечелвам добивам
Керка – дъщеря
Кеседжия (кесиджия, кесечия) – кръвник, разбойник, който ходи по пътищата да убива и обира
Кескин – лютив
Клет, -и – хамбар, -и
Клиси – куща, клатушка се при ходене, изостава
Клопена (от заклопена) – затворена, похлупена
Койнарин – модификация на коняр
Колагер – полоца
Команика (комонига, комоника, команига) – растение, билка; любичица, теменужка;
Кондир (крондир, крондил) – съд за ракия, вино; накичена стомна или бъклица, с която канят на сватба
Котлева’рка – кобилица, чатал
Крапа – къса
Креч – скреж, пласт, наслоение
Кукя – къща
Куни – икони
Курия (от кория) – гора
Кучия (от кочия) – кола с чергило; талига
Куюн – скрист, вътрешен джоб на връхна дреха
Кюрчия (от кюркчия) – кожар
Кютурум – като кютук

начало ^

Л

Левент – юнак, здравеняк, строен
Левострелье – дърводелци, които правят хурки, вретена и кавали
Лелеят – ликат леле, вайкат се
Лея – леха
Ли’я (лиха – от лих) – зъл човек; човек, на когото неможе да се угоди, всичко му е криво
Лин (линар) – голям съд, в който тъпчат грозде за вино
Ли’тра (литря) – малък пловък и валчест съд, който събира 100 грама

начало ^

М

Махана, маана, мааница – недостатък; намирам махана; намирам, че нещо не е както трябва
Магдан – було, покривало на булка
Маргане (марганье) – маргарит
Махмудия – жълтица от времето на султан Махмуд
Махмузи (махмуз) – шип на петата на чизмите, на стремената за бодене с него кон да върви; бодил; шпори
Мачка – котка
Мерджан – корал
Мермер – мрамор
Местове – леки обувки от мешина
Милтено – мил тейно (мил татко)
Минц, минец, минцове – австрийска жълтица с ръбове
Мирама – (марама, махрама) – кърпа за глава
Мория – (мориа) – мор, болест, от която мрат мнозина; епидемия
Мор – морав цвят
Муаре (от моаре) – вид тафта
Мушебак (от мушамбак) – везана тясна ивица платно, пришита на пазвата на мъжка риза

Н

Налбатнтин (от налбантин, налбант) – ковач, който подковава коне и волове
Налбатница (от налбантница) – ковачница
Нафиле – напусто, напразно
Неелно – нефелно
Нерандза (нарамдза, нерамдзъ, неранджа, неранца, неренца) – портокал (дърво и плод)
Нефелно (неелно) – лошо, не струва, болнаво
Нея – най-старият мъж в една фамилия
Никяво – (от никях) – дрехи, накити, пари, които годеникът и неговите близки дават на годеницата в деня на годежа
Нишан – знак, белег, цел, в която се стреля, подарък за годеж

О

Одаджиче – ходи и се труди непрекъснато
Одонад, одонаде (одонъд, отонъд) – отвъд
Ока (ока) – стара мярка за тежест от 400, 1282 г.; мярка в три фунта; съд за мерене на тежест от ока – оканица; нещо тежко
Окрапне – окъся
Оляре – игра на думи
Опал – пожар, пакост
Опрегач – тясна фуста, престилка
Орати (от хортувам, хорати) – говори, приказва
Орман – гора, дъбрава, лес
Орта – средно – (орта вежди) – вежди сключени в средата
Отпела – отметнала, откачила, отплеснала
Отет – опък, инат
Отсельиме – да отделим, да отстраним

П

Пазуни – пазви
Паламар – цигански гвоздей
Пангалоска (от пангалос, пангалозин) – хубостник, -ца, вагабонтин, -ка
Паспалджи (от паспал) – прах, която се отделя при меленето на житото и се наслоява наоколо
Патоножки (от патаног) – добитък с бели копита и с бяла козина на краката; с раздвоено копито
Пашка (от пъшка) – чепка грозде, грозд
Пекли (пекля, петля) – петелки, петлици, копчета
Пендар, -ка – голяма жълтица, която жени и моми носят като наниз за украса
Пенджери – прозорци
Перши – перчем
Пещкеш – дар, подарък, армаган
Плав, -а,  -о, -и – човек със сиви или сини очи и светла, жълтобяла коса
Площица – плосък, тънък камък
Подкапник – бял или червен фес за под капа или гугла
Подножка (поднож) – дъски, окачени на нишките на стана, на които стъпва тъкачката, за да движи нишките
Покрова (покров) – саван, платно, с което покриват мъртвец
Покудвам – укорявам, клеветя някого
Полагер – полица
Полуегреци – кошара за затваряне на добитъка зимно време, полугар, търло; сая
Померила – размирила, станала неспокойна
Пооду (поодух) – на тръгване
Поскури (от поскура, поскора) – обрядна питка; просфора
Потапок – закуска
Потонче (от потон) – одър в къщи; таван, под; отворена стая в горния кат на къща пред другите стаи
Пофискуе – удар с тънка пръчка или камшик
Преотеха – правеха, отнеха
Пресчелник – част от женското облекло, панделка през челото
Претала (прегам) – скачам, тропам с крака
Прилалека – вайка се, оплаква се, постоянно вика „леле”
Просци – просяци
Пусула – уред за гледане далеч; зрителна тръба; посока

Р

Рабаджия (от арабаджия) – колар, който работи с кола
Равния – равно място
Радоя – вид свирка
Разджикоха – разбъркаха
Разпат (от разпът) – кръстопът
Разтанала – разделила
Разтова (от разтавам) – разделям
Ренджа (от неранджа, нерандза) – портокал (дърво и плод)
Ренове – ядове, тревоги
Рещо – сито от кожа с редки дупки
Ризанско – като ризница, войнишко
Росуля – жито, което дава много класове; местност
Руба – горна дреха
Рубия – някогашна турска златна монета (от меко злато), равна на ¼ лира
Руда ярина – тънка вълна
Рудина, -и – равнина на планина с хубава паша
Ружен – човек, на когото са се скарали, огорчен
Руо (от рухо) – горна дреха, облекло
Руп, -ове – монета от ¼ грош
Ручок (ручук) – обяд, ястие за обяд; време за обяд
Ръжеве – ръж
Рълява – мръсна, одърпана

С

Сахан (саан) – меен съд, блюдо
Сачак – край, перваз
Сая – бяла дълга горна женска дреха, сукман, фустан, рокля
Свике – празнично облекло, премяна
Свилица – коприна
Сводове – сплетни, клюки, одумки
Свратика (вратига, вратика) – билка вратига
Себап (себеп) – повод, причина, вина
Севлия (селвия) – дърво кипарис
Сейменин – въоръжен пазач, стражар
Сермия – пари, капитал
Сизим – капка
Симвам – снемам, свалям; симнаа – снеха, свалиха, симнала – снела, свалила
Ситница – дребен плод, ниско дърво
Смил – трева, старо цвете
Спотичам – разбърквам, раздухвам, поддържам огън
Сружила – скарала се
Столепи – сто хубави, напети, достолепни
Субаша, субашия – в турско време началник на някой християнски град или село; началник на стражата; чиновник за събиране на данък десятък
Сукница – сукнена дреха, сукнен сукман
Сулимен (солимен) – отрова
Сурлесто – зурлесто (от зурла)
Сюрия (сурия) – стадо до хиляда глави

Т

Такмеж (тъкмеж) – главеж, годеж
Танателево – кънтящо, звънтящо
Тафра – китене, кичене; хвалба
Теледисана (телледисана) – направена, увита с тел
Тередзия (телалин) – глашатай
Тинтява (тантева) – растение, билка; синя тинтява, едностръка тинтява
Топчено – напъпило, разцъфнало
Трила (от затрила, затривам) – загубила
Тува – тук
Тумбакия (тютюн тумбакия) – тютюн за наргеле в кесия (тумбак)
Тумрук – две дебели тежки цепеници с отвори, в които турят краката на затворник и ги заключват
Туня (туна) беда –голяма беда; голяма беда от нищо
Туранлия (туранлиа) – обучено, послушно
Турунджия (турунджиев, -ва, -во, -ви) – портокалов, оранжев цвят

У

Угледен – хубав, спретнат
Уилен – тъжен, скръбен, загрижен
Улай – глашатай, начален, първи
Улаци (от улак) – глашатай, -аи, куриери, първенци
Уливам (ульивам) – заливам, поливам, разсипвам
Учкур – гащник, връв
Учкурлук – дупка на потури (гащи), през която минава учкур

Ф

Френгия – франзела
Фудул (фодул, фодулин) – горд, горделив, надут
Фули (от пул, пулове) – пара, монета с малка стойност
Фуруглици (фуруглица) – знаме, байрак, пряпор
Фути – престилки

Х

Хазнатарче (азнатарче) – касиер
Хортувам (хоратувам, хоратъ, ората) – говоря, приказвам, казвам
Хатър (атър) ми остана – стана ми мъчно за някого, за нещо
Хатърджийка (атърдийкя) – отстъпчива, угодлива
Хесап (есап) – сметка

Ц

Цета – псета, кучета
Цревье – обувки, чехли, папуци, чепици

Ч

Чад – дим, пушек
Чалтачка слама – слама от високо планинска трева; паша
Чембер (чебър, чебур) – съд за вино, за грозде
Черуспа – черупка
Чоха (чоа) – сукно
Чува (от чувам) – отхранвам
Чухадарче – служител, пратеник
Чучи (от чуча) – възглавница, -ци
Чучулье (от чучул) – качулка, забрадка, вързана със заострен връх като качулка; (в преносен смисъл – нещо отгоре)

Ш

Шаварлии (от шавар – блатно растение, камъш) – обрасли с камъш
Шайкачица (шайкач) – войнишка шапка
Шарна – шарена
Шатици – патици
Шатки (от шатка) – патка, патици
Шеве – шев, шарен, везан шев; шевица, плетеница; шевета (шевя, шивя) – плитка, сплитка коса
Шеин – хубава, красива
Шиник – стара мярка за зърнени храни; котел, крина
Шифалье – цели обуща, обикновено с ластик отстрани
Шишане – къса пушка, карабина
Шопки – чучури на чешма

Щ

Щирица – ялова, неплодна (от щира – ялова, неплодно животно)

Ю

Ю – и
Южина – обяд; слдеобедна закуска
Юлавче (от улав) – глупав, неразумен
Юлачи – глашатаи, вестоносци (от улак, улаци)
Юрук – каракачанин, влах

Я

Ябанджия, ябанджийче (ябанджиче) – чужденец
Язаджия, -ийче – писар, -че, граматик, -че
Ямбол дърво (от аблен) – вид чинар
Ямбол – козяк
Ярина – вълна от агнета или овце, стригани есен втори път

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top